Kursy kwalifikacyjne

Szkoła Policealna „PiKar” zaprasza od 1 września 2012 r. na kwalifikacyjne kursy zawodowe w zawodach technik elektryk, technik mechanik, technik BHP i technik informatyk

Poprzez udział w kwalifikacyjnych kursach zawodowych będzie można uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w zawodzie technik elektryk, technik mechanik, technik BHP i technik informatyk.

Kwalifikacyjny kurs zawodowy będzie prowadzony według programu nauczania uwzględniającego podstawę programową kształcenia w zawodach w zakresie jednej kwalifikacji. Absolwent kursu otrzymuje zaświadczenie o jego ukończeniu. Ukończenie kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzonego przez okręgową komisje egzaminacyjną.

Osoba, która ukończy kwalifikacyjny kurs zawodowy i zda egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, otrzymuje świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Zdobycie wszystkich kwalifikacji składających się na dany zawód wraz z potwierdzeniem odpowiedniego poziomu wykształcenia oznaczać będzie zdobycie dyplomu technika w danym zawodzie.

− Rozpoczęcie kursów planuje się od września 2012 r.
− Minimalna liczba słuchaczy na kursie wynosi 10 osób.
− Zajęcia odbywają się w systemie zaocznym, w soboty i niedziele, co dwa tygodnie.