Wózki Widłowe (WSZYSTKIE TYPY)

1. Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym 

Zapoznanie słuchacza z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację

Warunki przyjęcia:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • Ukończone 18 lat,

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej
 • Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Ramowy program nauczania:

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 5. Wiadomości z zakresu BHP
 6. Praktyczna nauka jazdy
 7. Wiadomości o dozorze technicznym
 8. Wiadomości w zakresie obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach wyposaż onych w te urządzenia

2. Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym (sterowanych z poziomu roboczego)

Zapoznanie słuchacza z budową i zasadą działania wózków różnych typów, pozwalające na ich prawidłową eksploatację

Warunki przyjęcia:

 • Ukończone 18 lat,
 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,

Cel szkolenia:

 • Przygotowanie absolwenta do samodzielnego prowadzenia wózka i wykonywania operacji manewrowych osprzętem wózka oraz do jego obsługi codziennej
 • Zaznajomienie z obowiązującymi przepisami BHP, zasadami poruszania się po terenie zakładu pracy, bezpieczeństwem przeciwpożarowym, zapoznanie z zasadami udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej

Ramowy program nauczania:

 1. Typy, zastosowanie i budowa stosowanych wózków unoszących
 2. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków przed podjęciem pracy i po pracy wózkami
 3. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 4. Wiadomości z zakresu ładunkoznawstwa
 5. Wiadomości z zakresu BHP
 6. Praktyczna nauka jazdy

3. Szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi wymiany butli gazowych w wózkach       wyposażonych w te urządzenia 

Warunki przyjęcia:

 • Ukończona co najmniej szkoła podstawowa,
 • Ukończone 18 lat,

Cel szkolenia:

 • Podstawowe wiadomości o zagrożeniach wypadkowych i dla zdrowia występujących przy wymianie butli
 • Sposoby ochrony przed zagrożeniami wypadkowymi i dla zdrowia w warunkach normalnej pracy i w warunkach awaryjnych

Ramowy program nauczania:

 1. Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 2. Pokaz przez instruktora sposobu wymiany butli zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem poszczególnych czynności i szczególnym zwróceniem uwagi na czynności trudne i niebezpieczne
 3. Próbne wykonanie wymiany butli przez kierowcę wózka lub osobę szkoloną pod nadzorem instruktora
 4. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
 5. Omówieni i ocena przebiegu czynności wymiany butli wykonywanej przez kierowcę

4. Kurs kierowców wózków jezdniowych z napędem silnikowym w transporcie wewnątrzzakładowym + Kurs kierowców wózków jezdniowych unoszących z napędem elektrycznym sterowanych z poziomu roboczego + Szkolenie w zakresie bezpiecznej obsługi i wymiany butli gazowych w wózkach wyposażonych w te urządzenia, badania lekarskie, egzamin UDT 

Ramowy program szkolenia:

 1. Typy stosowanych wózków jezdniowych
 2. Budowa wózków
 3. Czynności kierowcy przy obsłudze wózków
 4. Czynności kierowcy w czasie pracy wózkami
 5. Ładowność wózków
 6. Przepisy BHP
 7. Przygotowanie kierowcy do wykonywania czynności związanych z wymianą butli
 8. Praktyczna nauka jazdy i manewrowania wózkami
 9. Samodzielna wymiana butli pod nadzorem instruktora
 10. Wiadomości o dozorze technicznym